Llesiant a Thegwch Disgyblion mewn Addysg

Bydd Cwricwlwm Newydd Cymru Gyfan yn helpu ysgolion a lleoliadau i ffocysu’n effeithiol ar lesiant, tegwch a rhagoriaeth dysgwyr. Yn y GCA, credwn fod yn rhaid i bob dysgwr gael ei barchu a’i herio i gyflawni’r gorau y gallant ei gyflawni. Mae plant a dysgwyr ifanc sydd â pherthnasoedd cryf ac ymdeimlad cadarnhaol o’u hunain, ac sy’n gallu deal a rheoli eu hiechyd a’u hemosiynau eu hunain a chyflawni lefel uchel o wydnwch mewn sefyllfa well i gyflawni eu potensial yn y dyfodol.

Y Cwricwlwm ac Asesu

Mae ein hymgynghorwyr yn gweithio gydag ymarferwyr ac ysgolion ar draws yr ystod o feysydd y cwricwlwm.

Dysgu Proffesiynol: Arweinyddiaeth ac Addysgu

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddysgu proffesiynol i gefnogi’r holl staff, gan gynnwys arweinwyr, athrawon a chynorthwywyr addysgu ar eu llwybrau gyrfa sy’n helpu i ddatblygu gweithlu o safon.

Gwella a Chefnogi Ysgolion

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a lleoliadau ar draws y rhanbarth i wella deilliannau i blant a phobl ifanc.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs