Dysgu Proffesiynol: Arweinyddiaeth ac Addysgu

Diffinnir dysgu proffesiynol fel cyfleoedd datblygu drwy gydol gyrfa a ymgymerir gan y proffesiwn addysg sy’n gwella arfer unigol, effeithiolrwydd ysgol ar y cyd a’r system addysg ehangach.

Bydd dysgu proffesiynol ar ei fwyaf effeithiol pan fydd yn digwydd mewn diwylliant lle mae’r gweithlu cyfan yn disgwyl bod yn ddysgwyr gweithredol a bod disgwyl iddynt fod hefyd, i fyfyrio ar adborth a’i dderbyn i wella eu harfer addysgeg, a thrwy wneud hynny, datblygu dysgwyr fel:

 1. Dysgwyr uchelgeisiol, galluog
 2. Cyfranwyr mentrus, creadigol
 3. Dinasyddion moesegol, gwybodus
 4. Unigolion iach, hyderus

Fel a ddiffinnir gan OECD, nodweddion diwylliant dysgu proffesiynol o safon fydd:

 • Datblygu gweledigaeth a rennir sy’n canolbwyntio ar ddysgu’r holl ddysgwyr
 • Creu a chefnogi cyfleoedd dysgu parhaus i’r holl staff
 • Hyrwyddo dysgu a chydweithio fel tîm ymhlith yr holl staff
 • Sefydlu diwylliant o ymholi, arloesedd ac archwilio
 • Ymgorffori systemau ar gyfer casglu a chyfnewid gwybodaeth ar gyfer dysgu
 • Dysgu gyda’r amgylchedd allanol a’r system ddysgu ehangach a chanddynt
 • Modelu a datblygu arweinyddiaeth ddysgu

Mae’r GCA yn cynnig amrywiaeth eang o ddysgu proffesiynol i gefnogi’r holl staff gan gynnwys arweinwyr, athrawon a’r sawl sy’n cynorthwyo athrawon, ar eu llwybrau gyrfa sy’n helpu i ddatblygu gweithlu o safon.

Mae’r cynnig proffesiynol rhanbarthol yn gynhwysfawr ac yn eang ac mae’n cefnogi gwireddu ein cwricwlwm i Gymru, yn cefnogi datblygiad ysgolion fel dimensiynau sefydliadau dysgu a’r safonau arweinyddiaeth a’r trefniadau asesu, a’r sail iddynt yw’r Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu ac Arweinyddiaeth. Mae’n canolbwyntio ar bedwar amcan galluogi allweddol cenedlaethol.

 1. Datblygu proffesiwn addysg o safon.
 2. Arweinwyr ysbrydolgar yn gweithio ar y cyd i godi safonau.
 3. Ysgolion cynhwysol sy’n ymrwymedig i ragoriaeth, tegwch a llesiant.
 4. Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn sy’n cefnogi system hunanwella.

Caiff addysgu ac arweinyddiaeth gwell eu cefnogi gan fodel “ysgol hunanwella” sy’n meithrin y gallu ar gyfer gwelliant unigol ac ar y cyd.

Caiff y rhain eu datblygu drwy amrywiaeth o gyfleoedd sy’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol:

 • dysgu proffesiynol achrededig mewn ysgolion
 • dysgu proffesiynol penodol ar y safle ac o bell
 • e-ddysgu
 • hyfforddi a mentora
 • cydweithio ysgol i ysgol effeithiol e.e. cymunedau dysgu, clystyrau
 • cyfleoedd i gyfeirio a brocera cefnogaeth
 • galluogi’r gweithlu i fyfyrio ar ymchwil sy’n herio ac yn gwella eu secondiadau arfer a’i harchwilio

'Ni all system addysg ragori ar ansawdd ei athrawon, ac nid oes modd cyflwyno’n cwricwlwm newydd heb broffesiwn addysgu dyheadol llawn cefnogaeth.' - Cenhadaeth Genedlaethol

National Mission

Llywodraeth Cymru

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs