Clercod i lywodraethwyr

.

Dyddiad cau: 31st March 2021

Clerc i Gyrff Llywodraethu

Cryfhau Llywodraethu yn Ne-ddwyrain Cymru

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yn bwriadu penodi Clercod ychwanegol i Gyrff Llywodraethu, a fydd yn darparu cymorth o safon i gyrff llywodraethu yn ne-ddwyrain Cymru.

Disgrifiad Swydd Clerc y Llywodraethwyr

Mae’r model cenedlaethol ar gyfer gwella ysgolion yng Nghymru yn cydnabod y rôl hanfodol y mae cyrff llywodraethu yn ei chwarae o safbwynt hybu safonau uchel trwy ganolbwyntio ar wella ysgolion, ac mae rôl y Clerc i’r Corff Llywodraethu yn ffactor allweddol yn y gwaith o gefnogi’r ddarpariaeth hwn.

Fel Clerc i’r Corff Llywodraethu, byddai gofyn i chi fynychu pob un o gyfarfodydd y corff llywodraethu llawn. Yn achos y rhan fwyaf o gyrff llywodraethu, mae hynny’n golygu 6 chyfarfod y flwyddyn – un bob hanner tymor. Bydd angen i chi ddarparu cofnodion cywir o’r cyfarfod a chynghori’r corff llywodraethu ynghylch materion sy’n ymwneud â gweithdrefnau. Byddwch hefyd yn gyswllt hollbwysig rhwng yr ysgol, y corff llywodraethu a thîm Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr EAS.

Byddwch yn cael £75 am bob cyfarfod y byddwch yn ei fynychu, a fydd yn cynnwys costau teithio a threuliau eraill. Yn ogystal â pharatoi ar gyfer cyfarfodydd llywodraethwyr a llunio set o gofnodion a nodiadau gweithredu cysylltedig ar ôl pob cyfarfod, bydd gofyn hefyd i chi yn rhinwedd eich rôl fynychu cwrs hyfforddiant gorfodol a sesiynau briffio gan y tîm Cefnogi Llywodraethwyr i’ch cynorthwyo yn eich gwaith.

Os oes gennych ddiddordeb, rhaid bod gennych allu gweinyddol cadarn, gyda sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog a lefel uchel o allu TGCh, a’r gallu i gymryd cofnodion electronig cywir, o ansawdd uchel, yn ystod cyfarfodydd.

Os yn llwyddiannus, byddwch yn gweithio ar sail achlysurol fel rhan o’r tîm ymroddgar sy’n ymdrechu i godi safonau mewn ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru.

Os ydych eisiau trefnu trafodaeth cyfrinachol ac anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Clare Coff, Pennaeth Cefnogi Llywodraethwyr ar 01443 863155.

Croeso i chi gyflwyno eich cais yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caiff pob cais ei drin yn gyfartal.

Os ydych eisiau gwneud cais am y swydd hon, cwblhewch ffurflen gais a’i chyflwyno drwy e-bost at natalie.renny@sewaleseas.org.uk. Fel arall gellir cyflwyno ffurflenni drwy’r post at Natalie Renny, Pennaeth Adnoddau Dynol a Chyfathrebu, y GCA, Canolfan Porth Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7EH.

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi ymrwymo i ddiogelu ac i hyrwyddo lles pobl ifanc. Rhaid i ymgeiswyr fod yn fodlon mynd drwy sgrinio amddiffyn plant ar lefel priodol i’r swydd, gan gynnwys gwiriadau gyda chyn-gyflogwyr a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Hysbysiad Preifatrwydd – Data Ymgeisydd

Manylion Swyddi Gwag

Dyddiad Cychwyn: 20200204

Hyd: Yn barhaus

Cyflog: £75 y cyfarfod

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs