Mae'r adnodd Cefnogi Ein Hysgolion wedi cael ei gynllunio i alluogi mynediad haws at ystod o wybodaeth a dogfennau sydd ar gael i gefnogi ysgolion yn ystod y sefyllfa bresennol. Mae'n darparu ein ffynhonnell wybodaeth sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd ar gyfer ysgolion a chyrff llywodraethu.

Cefnogi ein Hysgolion

Cynlluniwyd yr adnodd Dysgu Cyfunol i rannu arfer sy'n dod i'r amlwg o ran dysgu o bell a dysgu cyfunol i gefnogi arweinwyr, athrawon, cynorthwywyr addysgu, llywodraethwyr a rhieni i alluogi pob dysgwr i gynnal cynnydd er gwaethaf yr heriau mae'r pandemig presennol yn eu cyflwyno.

Dysgu o Bell a Chyfunol y GCA

Croeso i Wasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) De Ddwyrain Cymru

Ceisio Rhagoriaeth mewn Ysgolion ar draws y Rhanbarth

Gwasanaeth addysg integredig yw'r GCA sy'n cefnogi ac yn herio ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru i geisio rhagoriaeth.

Yn gweithio gyda chynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, ein nod yw gwella addysg a gwella gwasanaethau rheng flaen.

Caiff hyn ei gyflawni drwy ganolbwyntio ar wella, newid, cefnogaeth a hyfforddiant ac mae'r gwaith wedi'i seilio ar werthoedd craiff rhagoriaeth, arloesedd, uniondeb, cydweithio ac atebolrwydd.

Ein newyddion a’n blog diweddaraf

Ein swyddi gwag

Os ydych yn credu mai addysgu a dysgu sydd wrth wraidd gwella ysgolion, yna cymerwch gipolwg ar ein swyddi gwag.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs