Dewch i gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cyflawni Addysg

Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (CGA) yw’r gwasanaeth gwella ysgolion ar gyfer y pum awdurdod lleol (ALl) yn Ne-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen).

Mae ein gwerthoedd craidd, ein cenhadaeth a’n gweledigaeth yn sail i bopeth rydym yn ei wneud yn ein harferion o ddydd i ddydd gyda’n partneriaid allweddol, y gymuned addysg ehangach a’n staff.

Ein Cenhadaeth

Gan weithio gyda’n partneriaid allweddol, ein bod yw trawsnewid deilliannau addysgol a chyfleoedd bywyd i’r holl ddysgwyr ledled De-ddwyrain Cymru. Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • Sicrhau profiadau dysgu llwyddiannus a lefelau uchel o lesiant, yn arbennig i’r dysgwyr hynny sy’n wynebu’r heriau mwyaf;
  • Meithrin rhwydweithiau effeithiol o weithwyr proffesiynol ar draws y pum awdurdod lleol a’r tu hwnt, a gweithio gyda’n gilydd i wella arweinyddiaeth, addysgu a dysgu;
  • Denu a chadw tîm o bobl ragorol sy’n ymgorffori’n gwerthoedd craidd yn eu gwaith a rhannu eu brwdfrydedd dros ragoriaeth.

Ein gwerthoedd craidd

Uniondeb
  • Gwneud yr hyn sy’n iawn a chyflawni’r hyn rydym yn ei addo drwy ddarparu amgylchedd cymorth a her uchel.
Arloesedd
  • Rydym yn addo diwylliant ac ymagwedd arloesol. Byddwn yn herio ac yn ceisio rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.
Cydweithio
  • Rydym yn gwerthfawrogi pawb ac yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni ein gweledigaeth.

Ein Gweledigaeth

Cefnogi a galluogi ysgolion a lleoliadau addysg i ffynnu fel sefydliadau dysgu effeithiol, gan ddysgu oddi wrth ei gilydd a’r gymuned addysgol ehangach.

233

Ysgolion a lleoliadau a gynhelir yn y rhanbarth (PLASC 2020)

73,090

Nifer y disgyblion o oedran ysgol gorfodol yn y rhanbarth yn 2020

94%

Cyfradd dirprwyo grant i ysgolion

80

Lleoliadau meithrinfa nad ydynt yn cael eu cynnal

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs