Dewch i gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cyflawni Addysg

Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (CGA) yw’r gwasanaeth gwella ysgolion ar gyfer y pum awdurdod lleol (ALl) yn Ne-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen).

Mae ein gwerthoedd craidd, ein cenhadaeth a’n gweledigaeth yn sail i bopeth rydym yn ei wneud yn ein harferion o ddydd i ddydd gyda’n partneriaid allweddol, y gymuned addysg ehangach a’n staff.

Ein Cenhadaeth

Gan weithio gyda’n partneriaid allweddol, ein bod yw trawsnewid deilliannau addysgol a chyfleoedd bywyd i’r holl ddysgwyr ledled De-ddwyrain Cymru. Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • Sicrhau profiadau dysgu llwyddiannus a lefelau uchel o lesiant, yn arbennig i’r dysgwyr hynny sy’n wynebu’r heriau mwyaf;
  • Meithrin rhwydweithiau effeithiol o weithwyr proffesiynol ar draws y pum awdurdod lleol a’r tu hwnt, a gweithio gyda’n gilydd i wella arweinyddiaeth, addysgu a dysgu;
  • Denu a chadw tîm o bobl ragorol sy’n ymgorffori’n gwerthoedd craidd yn eu gwaith a rhannu eu brwdfrydedd dros ragoriaeth.

Ein gwerthoedd craidd

Rhagoriaeth
  • Rydym yn ceisio rhagoriaeth mewn addysgu, dysgu, arweinyddiaeth ac ym mhopeth a wnawn.
Arloesedd
  • Rydym yn wynebu’r her o newid sylweddol gyda dewrder, rhesymeg ac optimistiaeth.
Uniondeb
  • Rydym yn gweithredu â gonestrwydd a thryloywder ar bob adeg ac er budd yr holl ddysgwyr ar draws ein rhanbarth bob amser.
Cydweithio
  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth fel y gallwn wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.
Atebolrwydd
  • Rydym yn cymryd perchnogaeth ar y cyd dros ein gwasanaeth ac am ddeilliannau disgyblion.

Ein Gweledigaeth

Trawsnewid deilliannau disgyblion, creu capasiti drwy rwydweithiau a galluogi rhagoriaeth mewn addysgu ac arweinyddiaeth.

233

Ysgolion a lleoliadau a gynhelir yn y rhanbarth (PLASC 2020)

73,090

Nifer y disgyblion o oedran ysgol gorfodol yn y rhanbarth yn 2020

94%

Cyfradd dirprwyo grant i ysgolion

80

Lleoliadau meithrinfa nad ydynt yn cael eu cynnal

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs