Datganiad Polisi Gwrth-hiliaeth y GCA

Mae Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru (y GCA) wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol ac i gefnogi gweithrediad Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru.

Yn ogystal â bodloni ein gofynion statudol, o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, byddwn yn dangos ymhellach ein hymrwymiad ac yn atgyfnerthu ein bwriadau i gael gwared ar bob achos o hiliaeth a gwahaniaethu anghyfiawn a mynd i’r afael â hwy. Mae’r GCA yn ymrwymo i roi dull gwrth-hiliol wrth galon ein gwaith; mae hyn yn golygu cydnabod, herio a mynd i’r afael yn effeithiol â phob math o hiliaeth ac anghydraddoldeb hiliol lle bynnag y byddwn yn dod o hyd iddo, ar y cyd ac yn unigol.

Credwn fod gan yr holl staff, defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, ymwelwyr a chontractwyr yr hawl i gael eu trin â thegwch a pharch a byddwn yn gweithio i sicrhau bod gennym ddiwylliant sy’n hyrwyddo ac yn gweithredu’r egwyddor hon yn weithredol.

Mae’r gwasanaeth GCA cyfan yn gyfrifol am gymhwyso egwyddorion Gwrth-hiliaeth i’w polisïau, eu hymarfer a’u hymddygiad. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i ddarparu arweiniad a hyfforddiant ar faterion yn ymwneud â hil i’n staff i’w galluogi i fabwysiadu arfer gorau. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein ffordd o weithio yn rhydd o ragfarnau ac ymddygiadau gwahaniaethol a’n bod yn dod yn sefydliad gwrth-hiliol sy’n cofleidio ac yn dathlu amrywiaeth Cymru. Gwyddom fod hiliaeth (bwriadol ac anfwriadol) ac anghydraddoldeb hiliol yn parhau i fodoli, a chredwn yn gryf fod yn rhaid i ni chwarae rôl wrth fynd i’r afael â hyn yn weithredol o fewn y sector addysg.

Yn sail i’n gwaith, rydym wedi dewis nodi, yn glir ac yn syml, yr hyn a olygwn pan ddywedwn ein bod yn sefydliad gwrth-hiliol. Mae hyn yn eistedd ochr yn ochr â’n gweledigaeth, ein gwerthoedd sefydliadol, ein polisïau a’n harferion. Dyma ein datganiad i aelodau, staff, a’r gymuned ehangach o’n hymrwymiad i ddod yn weithredol wrth-hiliaeth. Mae pob aelod o staff yn rhannu’r ymrwymiad hwn ac yn cymryd cyfrifoldeb personol amdano.

Rydym wedi llofnodi’r addewid Dim Hiliaeth Cymru sy’n hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth ar draws y sefydliad.

Mae’r GCA yn ymrwymo i hyrwyddo agwedd dim goddefgarwch tuag at hiliaeth. Mae hyn yn golygu’r canlynol:

• Byddwn yn gwrthsefyll hiliaeth ac yn hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal i bawb.
• Ni fyddwn yn goddef unrhyw ragfarn hiliol, camwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth, cam-drin na thrais yn erbyn unrhyw unigolyn.

Byddwn yn cydsefyll, yn dod at ein gilydd, ac yn gwrthwynebu hiliaeth yn ei holl ffurfiau.
• Byddwn yn hyrwyddo cysylltiadau hiliol da rhwng pobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.
• Byddwn yn hybu cyfleoedd cyfartal a theg i bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.
• Byddwn yn diddymu unrhyw arferion anghyfreithlon mewn perthynas ag aflonyddwch, cam-drin, erledigaeth a gwahaniaethu ar sail hil.

Cyfrifoldebau

Mae gan bawb sy’n cynrychioli’r GCA ar bob lefel gyfrifoldebau penodol. Mae perthnasoedd ac arferion da a chyflawni cymuned gynhwysol yn dibynnu ar bob aelod o’r GCA i drin eraill â pharch ac urddas. Felly, disgwylir i bawb sy’n cynrychioli’r GCA wneud y canlynol:
1. Cydweithredu â mesurau i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a dileu arferion ac ymddygiad gwahaniaethol.
2. Trin eraill mewn modd teg ac anwahaniaethol bob amser, gan barchu gwahaniaethau.
3. Peidio â gwahaniaethu mewn sefyllfaoedd lle gallai fod gan unigolion bŵer dros eraill.
4. Peidio â cheisio ysgogi neu annog pobl eraill i ymddwyn mewn ffyrdd gwahaniaethol.
5. Peidio ag erlid neu geisio erlid unrhyw un sydd wedi lleisio cwynion am gamwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth neu gam-drin, neu sydd wedi darparu gwybodaeth ynglŷn â chamwahaniaethu.

Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth y GCA

Prif amcan Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth y GCA yw codi ymwybyddiaeth o wrth-hiliaeth ar draws rhanbarth y GCA a chefnogi’r holl randdeiliaid i gymryd camau cadarnhaol a chamau gweithredu tuag at wireddu gweledigaeth ‘Cymru sy’n wrth-hiliaeth’.

Mae’r cynllun gweithredu yn amlinellu 5 nod allweddol sy’n cyd-fynd â Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru:
1) Gwella ein dysgu a’n dealltwriaeth o hiliaeth a’i heffaith, gan barhau i ddatblygu a hyrwyddo diwylliant sefydliadol mwy cynhwysol sy’n blaenoriaethu gweithredoedd ac ymddygiadau gwrth-hiliaeth.
2) Adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion i sicrhau eu bod yn amlwg yn wrth-hiliaeth ac adolygu ein polisi ar gyfer ymateb i hiliaeth yn y sefydliad.
3) Rhoi cymorth i ysgolion i sicrhau bod straeon, cyfraniadau a hanesion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu haddysgu ym mhob rhan o’r Cwricwlwm diwygiedig i Gymru.
4) Creu gweithlu addysgu gwrth-hiliol trwy wreiddio dysgu proffesiynol gwrth-hiliaeth.

5) Sicrhau bod holl adnoddau addysgol y GCA a’r deunyddiau ategol a ariennir yn wrth-hiliol ac yn adlewyrchu dyfnder gwirioneddol ein treftadaeth ddiwylliannol amrywiol tra’n osgoi stereoteipio a neilltuo diwylliannol.

Er mwyn cyflawni’r newid hwn, mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau amrywiol yng Nghymru wrth gynllunio, dylunio a chyflawni ein gweithgareddau, a pharhau i ddatblygu’r cysylltiadau hyn a sefydlu sianeli i gefnogi’r cydweithio hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs