Ein Cynllun Busnes

Trawsnewid deilliannau disgyblion,

Creu capasiti drwy rwydweithiau,

Galluogi rhagoriaeth mewn addysgu ac arweinyddiaeth.

Mae ein Cynllun Busnes yn amlinellu rhaglen o waith y mae ei hangen i barhau i wella deilliannau a darpariaeth i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau ac ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae’r Cynllun Busnes yn ffocysu ar yr angen i godi dyheadau a gwella deilliannau disgyblion, gwella ansawdd yr addysgu a’r arweinyddiaeth, cefnogi ysgolion i wireddu’r agenda ddiwygio genedlaethol a pharhau i adeiladu ar y system hunan-wella mewn ysgolion a lleoliadau ac ar eu traws.

Mae’r blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun Busnes wedi dod o Gynlluniau Strategol yr ALl, y cynnydd sydd eisoes wedi cael ei wneud tuag at y Cynllun Busnes blaenorol (fel a nodwyd yn y ddogfen hunanwerthuso ranbarthol), a meysydd sydd wedi cael eu nodi bod angen eu gwella drwy brosesau hunanwerthuso, ymchwil allanol ac adborth gan Estyn.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs