Ecwiti, Iechyd a Llesiant

Credwn fod yn rhaid i bob dysgwr gael ei barchu a'i herio i gyflawni'r gorau y gallant ei wneud. Mae plant a dysgwyr ifanc sydd â pherthnasoedd cryf ac ymdeimlad cadarnhaol ohonynt eu hunain, sy’n gallu deall a rheoli eu hiechyd a’u hemosiynau eu hunain a darparu lefel uchel o wydnwch mewn sefyllfa well i gyrraedd eu llawn botensial yn y dyfodol.

Rydym yn darparu dysgu proffesiynol i’r holl ysgolion ac ymarferwyr yn y rhanbarth ar gefnogi dysgwyr o’r mwyaf difreintiedig i’r rheiny sy’n fwy abl a thalentog. Rydym hefyd yn cefnogi ysgolion wrth sicrhau bod llesiant y dysgwr wrth wraidd eu darpariaeth, gan gynnwys cyngor ac arweiniad wrth gefnogi Dysgwyr Lleiafrifoedd Ethnig, y rheiny y mae Saesneg yn Iaith Ychwanegol iddynt, ‘Plant sy’n derbyn Gofal’, y rheiny sy’n profi Profiadau Plentyndod Negyddol, a sut gall ysgolion ddatblygu eu hymgysylltiad teuluol a chymunedol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan Cefnogi ein Hysgolion i gael amrywiaeth eang o wybodaeth, arweiniad ac adnoddau i ymarferwyr ar draws y rhanbarth.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs