Cyd-destun Rhanbarthol

Cwmni cyfyngedig nid er elw yw’r GCA y mae’r pum awdurdod lleol (ALl) yn Ne-ddwyrain Cymru’n berchen arnynt.

 

  • Nifer y disgyblion oedran ysgol gorfodol yn 2020 oedd 73,090. Mae hyn yn cynrychioli 19% o’r holl ddisgyblion yng Nghymru.
  • Mae 233 o ysgolion a gynhelir yn y rhanbarth, sef 16% o’r holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru (ffigur y GCA yn gywir ym mis Medi 2020, ffigur Cymru o PLASC, 2020).
  • Canran y disgyblion o oedran ysgol gorfodol sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (PYDd) yw 20.9%.
  • Yn yn rhanbarth, roedd 10% o bobl tair oed ac yn hŷn yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg o gymharu â chyfartaledd Cymru o 19% (Cyfrifiad 2011, SYG).
  • Canran y disgyblion 5 oed neu’n hŷn o gefndir lleiafrifoedd ethnig yw 11.3.8%, cynnydd o 10.3% yn 2018. Dyma gynnydd tebyg mewn cyfradd i’r gyfradd genedlaethol.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs